Mar. 5, 2016

Uuesti sündimine või religioossus?

Igasugune vaimne huvi ei ole kristlus. Ka igasugune huvi kristluse vastu ei ole kristlus. Isegi erinevate vaimulike tegevustega tegelemine (leeris käimine, palvetamine, Piibli lugemine, kirikus käimine, ülistamine) ei ole iseenesest kristlus. Läbi Piibli me näeme, et ilma uuestisünnita (uussünd, ülevalt sünd) ei ole tõelist kristlust. Ilma uuesti sündimiseta oleme me olemuslikult ja lootusetult lahutatud Jumalast ja Tema armust.

Nii nagu loomulik sünd, nii ka inimese vaimulik uuesti sündimine on midagi, mis algab väljastpoolt meid. Uuestisünd on Jumala tegu, mille kaudu inimesele, kes usub, antakse igavene elu.

Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu - ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt -, mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda.”

Johannes kirjutab oma esimeses kirjas, et uuestisündinud inimene, kes usub Jeesuse Kristuse nimesse, saab Jumala lapseks.

Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse,kes ei ole sündinud verest, ei liha tahtest, ei mehe tahtest, vaid Jumalast. Jh 1:12-13

Miks me peame uuesti sündima?
Sellel on vaid üks põhjus – PATT, mis on toonud vaimuliku surma ja on meid lahutanud Jumalast.

Jumal on teinud elavaks ka teid, kes te olite surnud oma üleastumistes ja pattudes… “ Ef 2:1

Sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest.” Seega, inimene vajab uuestisündi, et saada andeks oma patud ja et olla osaduses Jumalaga. Ro 3:23

Seega vajame me uuesti sündimist selleks, et meie osadus Jumalaga taastuks ja me võiksime osa saada igavesest elust.

Kuidas toimub uuesti sündimine?

Läbi Piibli õpetuse ja praktika näeme, et uuestisündimine sisaldab kindlaid komponente:

1. Meeleparandus

2. Usk Jeesuse lunastusse

3. Pöördumine pattudest

4. Uue elu vastu võtmine ja selles käimine

Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud. (2.Ko 5:17)

Kui keegi saab “päästetud”, on ta uuestisündinud, vaimulikult uuendatud ja uussünni kaudu Jumala laps. „Vaimulikult uuesti sündima” tähendab hakata uskuma Jeesusesse Kristusesse. Temasse, kes kandis ristil surres meie patu eest karistuse.

Uuesti sündimine oli peamine teema Jeesuse ja Nikodeemuse vestluses Johannese evangeeliumi kolmandas peatükis. Nad arutasid Jeesuse õpetuse ja teenistuse üle ning Jeesus pööras nende vestluse uuestisünni teemale. Nikodeemus oli sellest segaduses ja küsis: „Kuidas see võib sündida?”

Sa oled Iisraeli õpetaja ja sa ei tea selliseid asju?” küsis Jeesus Nikodeemuselt. Nikodeemus, üks juhtivaid juudi vaimulikke, ei suutnud vahet teha uuestisünnil ja religioossusel. Õigemini pidas ta religioossust (meie õigeid tegusid) piisavaks Jumala ees õige olemiseks.

See on sagedane ka tänapäva kirikus. Paljud, kes ütlevad end olevat pühendunud kristlased, ei erista religioossust uuesti sündimisest. See erinevus on aga olemuslik.

Jeesus ütles, et nende kahe vahelt jookseb igavese elu ja igavese hukatuse joon. „Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni veest ja Vaimust, ei saa minna Jumala riiki.”

Religioossuse ja uussünni vahelise erinevuse toob esile ka Paulus oma kirjas Tiitusele: Kui aga Jumala, meie Päästja heldus ja inimesearmastus ilmus, siis ta päästis meid - mitte õiguse tegude tõttu, mida meie nagu oleksime teinud, vaid oma halastust mööda, uuestisünni pesemise ja Püha Vaimu uuendamise kaudu. Tt.3:4-5

Pane tähele, et Paulus rõhutab: „Mitte õiguse tegude tõttu...”. See on religioossus. Kõik religioonid on püüdmas leida jumala(te) heakskiitu ja püüdlemas tema (nende) poole läbi oma tegude; on need siis mingid religioossed rituaalid, teenimisvormid, lihasuretamine või loobumine erinevatest naudingutest. Jeesuse sõnade kohaselt Nikodeemusele ja Pauluse poolt Tiitusele kirjutatu põhjal võime öelda, et religioossel tegevusel võib olla jumalakartuse nägu, kuid kui me ühendaksime kasvõi kõik inimlikud teod Jumala heaks, ei tooks see kedagi Jumala kuningriiki.

Oled sa uuestisündinud või religioosne?

Peamine erinevus kristluse ja teiste religioonide vahel on see, et kristluses me räägime Jumalast, kes tuli ise otsima langenud inimest, mitte vastupidi. „Kui aga Jumala, meie Päästja heldus ja inimesearmastus ilmus...” Pane tähele! Siin on juttu Jumala sirutumisest inimkonna poole, mitte vastupidi. Kõikvõimas Jumal ilmutab oma halastust ja headust, tulles lunastama inimkonda läbi Jeesuse Kristuse isiku. Iga inimese patune olemus lahutab teda Jumalast ja hoiab meid Temast eemal.

Ainus viis, kuidas inimene selles olukorras saab muudetud, on läbi „uuestisünni pesemise ja Püha Vaimu uuendamise”. Inimese süda muudetakse selle käigus patusest õigeks ja ta võib siseneda Jumala kuningriiki. See saab juhtuda vaid inimese südame Jeesuse verega pesemise ja Püha Vaimu ülestõusmise väe kaudu. Nii muudetakse patune inimene uuestisündinud Jumala lapseks. Kes on pühad ja laitmatud tema palge ees armastuses(Ef 1:4)

Uusestisünni kogemus kingib inimesele uue südame, mis on õige Jumala ees. Uuestisünd annab inimesele uue identiteedi ja uue osaduse Jumalaga. Jumal võtab uuestisündinut kui õiget (nagu ta poleks kunagi patustanud).

Uussünni kogemus asetab inimese Jumala perekonda. Ta ei ole enam patune, vaid püha Jumala pärija ning Jeesuse Kristuse kaaspärija.

Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud. 2.Kor 5:17

Jeesuse suur misjonikäsk ei olnud: „Minge ja tehke religioosseid inimesi!” vaid „minge, tehke jüngreid, ristides neid Isa, Poja ja Püha Vaimu nimesse!”

Apostlid mõistsid seda läkitust ja kuulutasid:Parandage siis meelt ja pöörduge, et teie patud kustutataks, nii et Issandalt tuleksid kosumisajad (Ap 3:19-20a)

Jumalateenistuste külastamine on kristlasele eluliselt oluline. Piibli lugemine on kriitiliselt tähtis kristlase vaimulikus arengus. Aga kumbki neist ei tee inimest kristlaseks. Need on vaid viljad, mis kasvavad inimese elus, kes on usu kaudu Jeesuse surma ja ülestõusmisesse saanud osa ülestõusmise muutvast väest.

Vaimulikult uuesti sündima tähendab hakata uskuma Jeesusesse Kristusesse, Temasse, kes kandis ristil surres patu eest karistuse. “Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu…” (2Ko 5:17a).

Ma tahan uuesti sündida!

Kui sa pole kunagi uskunud Jeesusesse Kristusesse kui oma Päästjasse, pead Sa uuesti sündima. Selleks kuula oma südames Püha Vaimu kutset, pöördu oma senisest elust ja pattudest ning tunnista seda oma suuga. Jumal tahab Sulle andestada ja anda Sulle uue südame ja elu. “Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse, kes ei ole sündinud verest, ei liha tahtest, ei mehe tahtest, vaid Jumalast” (Jh 1:12-13). Kui sa tahad võtta Jeesuse Kristuse vastu oma Päästjana ja uuesti sündida, on sulle siinkohal toodud üks võimalik palve. Pea meeles, et ei selle ega ühegi teise palve lugemine ei päästa automaatselt kedagi. Üksnes usk Jeesusesse saab sind patust päästa. Siinne palve on lihtsalt võimalus väljendada oma usku Jumalasse ja tänada, et Temalt tuleb lunastus.

“Jumal, ma tean, et olen sinu vastu pattu teinud ja väärin karistust. Aga Jeesus Kristus kandis karistuse, mille mina olen ära teeninud, nii et ma võin usu kaudu Temasse andeks saada. Ma pöördun oma patust ja võtan Sind vastu Sinu lunastusse uskudes. Tänu Sulle imelise armu ja andeksandmise eest – igavese elu anni eest! Aamen!”

Otsi esimesel võimalusel oma kodulähedane kogudus, otsi ühendust kristlastega, hakka lugema Jumala Sõna ning palvetama. Sa oled astunud esimese sammu hukatuse teelt eluteele. Surma ja needuse alt elu ja õnnistuse alla. Hoia oma südant ja lase Jumalal Sind igal päeval kasvatada enda sarnasusse.